Skip to content

Algemene voorwaarden

Bureau d’r Bij Leveringsvoorwaarden Bureau d’r Bij – definitieve versie –december 2022 – geleverd bij offerte, te vinden op de website

A. Algemeen, uitleg wie, wat
1. Bureau d’r Bij, gevestigd te Emmen onder KvK nummer 80046045 is gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
2. Opdrachtgever: De persoon, de organisatie of de instelling, waarmee Bureau d’r Bij een overeenkomst heeft gesloten betreffende het verrichten van werkzaamheden.
3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe door opdrachtgever aan Bureau d’r Bij opdracht is gegeven en die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, die worden verricht dan wel behoren te worden verricht, één en ander in de ruimste zin van het woord.
4. Overeenkomst (offerte, opdrachtbevestiging): alle schriftelijke overeenkomsten tussen Bureau d’r Bij en de opdrachtgever over het verrichten van werkzaamheden, vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen en ondertekend document, als ook extra inspanningen die worden verricht, waar middels mailcontact bevestiging voor is gegeven.
5. Producten: al hetgeen Bureau d’r Bij, al dan niet in opdracht van de opdrachtgever heeft verricht, ontwikkeld, geproduceerd, daaronder begrepen rapportage, teksten, ideeën, concepten, plannen en / of procesbeschrijvingen.
6. Derden, bij de uitvoering van de opdracht, niet tot Bureau d’r Bij behorende, ingeschakelde deskundigen.

B. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
– alle overeenkomsten;
– alle offertes, opdrachtbevestigingen en andere aanbiedingen van Bureau d’r Bij
– al het meerwerk, waaronder ten deze wordt verstaan al hetgeen tijdens de uitvoering van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst boven hetgeen aanvankelijk is overeengekomen wordt geleverd, respectievelijk verricht. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bureau d’r Bij en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.
3. Na beëindiging van de overeenkomst blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen onverkort beheersen.

C. Over de overeenkomst
1. Voorafgaand aan een opdracht tot werkzaamheden wordt door Bureau d’r Bij in beginsel een offerte of opdracht-bevestiging uitgebracht. Daarin worden onder andere de opdracht en werkzaamheden beschreven, de verwachte duur en de kosten.
2. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte is opgenomen. Na het vervallen van de in de offerte genoemde termijn kan de opdrachtgever daarop geen beroep meer doen.
3. De overeenkomst komt tot stand ofwel door de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte binnen de geldigheidsduur daarvan, dan wel door verloop van een termijn van 30 dagen na datum van de verstuurde opdrachtbevestiging.
4. Offertes en opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

D. Uitvoering van de overeenkomst
1.Bureau d’r Bij zal de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden professioneel en nauwkeurig uitvoeren.
2.Indien zich in het kader van de overeenkomst omstandigheden voordoen die bij de start ervan niet waren te voorzien, dan is het geoorloofd extra werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. In voorkomende gevallen wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd en worden de werkzaamheden beschouwd als meerwerk.
3. De in de overeenkomst genoemde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden bij benadering. De duur kan worden beïnvloed door inspanningen van Bureau d’r Bij maar ook door de kwaliteit van de informatie die de opdrachtgever heeft verstrekt. Ook als de werkzaamheden door andere redenen opgeschort dienen te worden kan de uitvoeringstermijn verlengd worden. Overschrijding van de genoemde termijnen levert dan ook geen tekortkoming van Bureau d’r Bij op en is geen grond voor ontbinding van een overeenkomst. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van genoemde termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen de opdracht alsnog uitgevoerd dient te worden.
4. Indien noodzakelijk en uitvoerbaar worden, als de situatie daarom vraagt, werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Dit kan telefonisch, online of op een andere mogelijke wijze zijn.
5. Bureau d’r Bij kan in samenwerking met derden een opdracht uitvoeren. Dit kan ook op verzoek van de opdrachtgever. Indien er met derden wordt samengewerkt zullen vooraf goede afspraken gemaakt worden met alle partijen over ieders bijdrage en verantwoordelijkheid.

E. Verplichtingen van opdrachtgever
1. De opdrachtgever zal Bureau d’r Bij alle medewerking verlenen en in staat stellen de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Opdrachtgever draagt er zorg voor informatie, waarvan Bureau d’r Bij aangeeft dat deze noodzakelijk is, of die redelijkerwijs hoort bij het informeren in het kader van de opdracht, tijdig te verstrekken.
2. Indien de uitvoering van de overeenkomst op locatie bij de opdrachtgever plaatsvindt, zorgt de opdrachtgever voor voldoende faciliteiten ten behoeve van het uitvoeren van de werkzaamheden zoals werkruimten, materialen en eventuele aanvullende (technische) hulpmiddelen. Deze zullen kosteloos ter beschikking worden gesteld aan Bureau d’r Bij en voldoen aan voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en alle geldende (wettelijke) eisen.
3. In de overeenkomst kunnen aanvullende bepalingen zijn opgenomen waaraan de opdrachtgever moet voldoen voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Een voorbeeld daarvan is dat de opdrachtgever er zorg voor draagt dat medewerkers van opdrachtgever in staat worden gesteld en worden gefaciliteerd om een vooraf overeengekomen rol te vervullen c.q. een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst.
4. Indien de opdrachtgever ondanks afspraken die daarover met Bureau d’r Bij zijn gemaakt, verzuimt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde verplichtingen zoals beschreven in dit artikel na te komen, is de opdrachtgever verantwoordelijk als de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken hiervan geen doorgang kunnen vinden. De kosten voortvloeiend uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd zijn voor rekening van opdrachtgever.

F. Inzet & kosten
1. a. De honorering van Bureau d’r Bij is gebaseerd op dagdelen. Het tarief per dagdeel is een all-in tarief, waarbij voorbereiding, nawerk en reiskosten zijn meegenomen.
1.b. Opdrachtgever en Bureau d’r Bij komen overeen hoeveel dagdelen inzet van Bureau d’r Bij noodzakelijk is om de gewenste ontwikkeling te bereiken. Dit is bij aanvang en staat beschreven in het voorstel.
1. c. Dit voorstel wordt een opdracht door bevestiging van de mail waarin het voorstel gedaan wordt.
2. Indien niet vooraf duidelijk vast te stellen is hoeveel dagdelen nodig zijn voor de gewenste ontwikkeling, maar op grond van begeleiding een nader advies tot inzet moet worden gegeven, wordt dit beschreven in het voorstel. Er wordt dan middels een vervolgvoorstel bepaald hoeveel dagdelen extra ingezet dienen te worden om aan de kernopdracht te kunnen voldoen. Opdrachtgever dient zich te realiseren dat de gewenste ontwikkeling alleen bereikt kan worden als ook dit vervolg uitgevoerd wordt. Ook bij vervolgvoorstellen is bevestiging via mail de wijze om het voorstel tot opdracht te maken.
3. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege; alles wat Bureau d’r bij levert valt onder scholing, versterken door toevoegen van kennis.

G. Facturering en betaling
1. Bureau d’r Bij en opdrachtgever komen overeen op welke wijze de facturering en betaling plaatsvinden. In de meeste gevallen zal na afronding het offertebedrag in zijn geheel gefactureerd worden.
2. Voor grote opdrachten en opdrachten met een lange looptijd zullen mogelijk andere afspraken gemaakt worden.
3. De gemaakte afspraken worden in de offerte meegenomen en door bevestiging van deze offerte wordt deze opdracht. De in de opdracht afgesproken betalingscondities zijn vanaf dat moment rechtsgeldig.
4. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van stortingen ten gunste van een door Bureau d’r Bij aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.
5. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten welke Bureau d’r Bij heeft.
6. Kosten die ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €250,-

H. Intellectueel eigendom
1. Alle uitwerkingen, presentaties, gebruikt beeldmateriaal en voor de opdrachtgever ontwikkelde producten zijn slechts voor eigen gebruik van de opdrachtgever en niet door te sturen of uit te lenen aan derden.
2. Bureau d’r Bij en opdrachtgever zullen maatregelen nemen om geheimhouding te verzekeren van alle aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waarvan aangenomen mag worden dat de belangen van (een van) beiden of van relevante derden door openbaarmaking kunnen worden geschaad.
3. Bureau d’r Bij behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

I. Duur en opzegging
1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst of opdrachtbevestiging en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra Bureau d’r Bij haar diensten heeft voltooid.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Bureau d’r Bij recht op compensatie vanwege daardoor ontstaan en aannemelijk te maken verlies en gederfde inkomsten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bureau d’r Bij zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

J. Annulering door opdrachtgever
1. Voor werkzaamheden waarbij meerdere deelnemers zijn betrokken (zoals bijvoorbeeld teamtraining, bijeenkomst, scholing, workshop en dergelijke) geldt voor de opdrachtgever de volgende annuleringstermijn: bij annulering langer dan vier weken voor de overeengekomen aanvangsdatum: is 0% verschuldigd; binnen vier weken is 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd; binnen twee weken voor de overeengekomen aanvangsdatum is 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
2. Voor werkzaamheden in een één op één situatie geldt de volgende annuleringstermijn voor de opdrachtgever: meer dan twee weken: 0%, tussen één en twee weken: 50%; korter dan een week tevoren: 100%.

K. Opschorting en tussentijdse ontbinding
1. Bureau d’r Bij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. b. na het sluiten van de overeenkomst Bureau d’r Bij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de overeenkomst zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
2. Overgang van onderneming of fusie door een van beider partijen is geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bureau d’r Bij op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bureau d’r Bij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Bureau d’r Bij behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

L. Overmacht en tussentijds beëindigen van de overeenkomst
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een niet toerekenbare oorzaak.
2. Partijen kunnen gedurende deze periode de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor dat deel van de werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat voor zowel Bureau d’r Bij als de opdrachtgever.
3. In het geval dat de verplichtingen uit de overeenkomst uitgevoerd kunnen worden als beschreven in D.4 is opdrachtgever gehouden aan in overeenkomst afgesprokene.
4. Bureau d’r Bij is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

M. Vertrouwelijkheid en zorgvuldig omgaan met gegevens
1. Bureau d’r Bij en opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, zorgvuldig gebruikt worden. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. Vertrouwelijk verkregen informatie zal alleen aan derden worden doorgegeven met toestemming van de partijen.

N. Aansprakelijkheid
1. Indien Bureau d’r Bij aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Bureau d’r Bij zal de werkzaamheden naar beste behoren verrichten en daarbij de te verwachten zorgvuldigheid in acht nemen. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever Bureau d’r Bij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Bureau d’r Bij voor de daardoor ontstane schade, van welke aard ook, niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid bij Bureau d’r Bij kenbaar behoorde te zijn.
3. Door Bureau d’r Bij wordt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid aanvaard voor fouten, onjuistheden of misslagen, welke bij de uitvoering van de werkzaamheden worden begaan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Bureau d’r Bij.

O. Wijziging en uitleg van de voorwaarden
1. De enige juiste versie van de voorwaarden is de door Bureau d’r Bij aan opdrachtgever verstrekte versie.
2. Bureau d’r Bij is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding; zij betreffen de vanaf dat tijdstip af te sluiten overeenkomsten. Wijzigingen werken door in reeds afgesloten overeenkomsten indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de opdrachtgever met de desbetreffende wijzigingen instemt.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

P. Niet voorziene gevallen
1. In alle gevallen waarin deze voorwaarden noch de overeenkomst voorziet zullen partijen in gezamenlijk overleg een beslissing nemen.

Q. Rechtskeuze en geschillenregeling
1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Bureau d’r Bij uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten in uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiend of verband houdend met een opdracht zijn uitsluitend onderworpen aan de rechter te Emmen.

Bureau d’r Bij
Laan van het Kinholt 629
7823 GP
Emmen
BTW-nummer: NL003387967B29
KVK-nummer: 80046045
e-mail: maja@bureaudrbij.nl
website: www.bureaudrbij.nl

Nieuwsgierig naar wat Bureau d’r Bij voor jou en jouw team kan betekenen?

Neem contact op!